From The World of Shoji Otomo: Kaiju Daizukai, here